Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

WYROBÓW BETONOWYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ WYTWÓRNIĘ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH PREFABRUK K. MORAWSKA-MAGA SPÓŁKA JAWNA

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01-01-2016 r.

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki sprzedaży wyrobów betonowych przez WPB PREFABRUK  z siedzibą w Pułtusku 06-100, Al. Wojska Polskiego 50, zwanego dalej sprzedawcą.
 2. Sprzedawca produkuje i sprzedaje wszystkie wyroby zgodnie z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. Sprzedawca posiada własne laboratorium badań wytrzymałościowych, w którym poddawane są badaniom próbki wyrobów z codziennej produkcji.
 3. Wyroby produkowane są zgodnie z :
  • PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań,
  • PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,
  • PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań,
  • Polską Normą PN-EN 773:2005 bloczki betonowe.
 4. Na życzenie Kupującego- osoby fizycznej lub prawnej dokonującej zakupu - Sprzedawca udostępnia w/w dokumenty oraz wydaje deklaracje właściwości użytkowych lub świadectwa jakości.
 5. Sprzedawca gwarantuje jakość swoich wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami , udzielając na nie gwarancji.
 6. Okres gwarancji wynosi 3 lata ( trzy lata)od daty zakupu.
 7. Kupujący nabywa uprawnienia gwarancyjne z chwilą wydania mu towaru pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie.
 8. Wszystkie wyroby do czasu zapłaty za nie pozostają własnością Sprzedawcy. Jeżeli opóźnienie płatności w zapłacie za wyroby przekroczy 7 dni w stosunku do terminu umownego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Kupującego, a wszystkie jego płatności wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne, bez względu na umówiony wcześniej termin zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty za wyroby do 14 dni, Sprzedawca może domagać się od Kupującego zwrotu wyrobów. Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty wysłania pisemnego żądania, na własny koszt, zwrócić we wskazane przez Sprzedawcę miejsce całą ilość odebranych wcześniej i niezapłaconych wyrobów. Jeżeli Kupujący nie zwróci wyrobów w określonym terminie, Sprzedawca obciąży Kupującego wszystkimi kosztami poniesionymi przy odzyskaniu wyrobów.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia na etapie produkcji i pakowania.
 10. W przypadku wbudowania przez Kupującego produktów z możliwymi do stwierdzenia wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i ponowną zabudową.
 11. Gwarancją nie są objęte:
  • wykwity wapienne,
  • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw,
  • odchyłki w strukturze powierzchni uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw,
  • włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów betonu podczas dojrzewania wyrobów.
 12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu , składowania oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką brukarską. W przypadku wyrobów drogowych dotyczy to wadliwego wykonania podbudowy, wbudowania wyrobów niedojrzałych, jak również niewłaściwego doboru wyrobów do rodzaju i wielkości obciążeń. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe ze stosowania do zagęszczania wyrobów urządzeń wibracyjnych bez elastycznej nakładki wykonanej z gumy lub miękkiego poliuretanu.
 13. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
  1. etykiet wyrobów załączonych do palet,  
  2. umowy ( jeżeli taka jest),
  3. oryginału dokumentu zakupu.
 14. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia dokona oględzin wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych ekspertyz termin rozpatrzenia reklamacji odpowiednio się wydłuża.
 15. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub za zgodą Kupującego przeceniony i przekwalifikowany na wyrób pozagatunkowy.
 16. Wyroby sprzedawane tylko na pełne palety umieszczane są na drewnianych, zwrotnych, paletach transportowych, mogą być, ale nie muszą, owinięte folią stretch, spięte taśmą z tworzywa sztucznego i dodatkowo oklejone taśmą reklamową. Każdy wyrób na palecie posiada oznaczenie w postaci zawieszki- karty wyrobu, które w przypadku reklamacji należy dołączać do pisma reklamacyjnego. Wszystkie palety posiadają oznaczenie naniesione czarnym kolorem -napis PREFABRUK. Zwrotne palety handlowe są kaucjowane lub sprzedawane wraz z innymi wyrobami wg aktualnej ceny cennikowej.
 17. Wyroby sprzedawane są według aktualnych cen na podstawie cennika Sprzedawcy lub indywidualnej pisemnej oferty złożonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizacji promocji związanych ze sprzedażą wyrobów. Wszystkie ceny obejmują bezpłatny załadunek wyrobów na środki transportu przystosowane do załadunku podnośnikiem widłowym.